Hạn nặng - dân khát\

Trung tâm khí tượng thuỷ văn cho biết ở Tây Nguyên tiếp tục nắng nóng,tình trạng khô hạn kéo dài trầm trọng hơn. Để đảm bảo đời sống, nước sinh hoạt và chuyển đổi giống cây trồng là nhiệm vụ cấp bách của các cơ quan chức năng giúp đòng bào giảm bớt khó khăn...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Quang Hà
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
kt
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!