Bàn về kiểm kê, kiểm soát\

Sách tập hợp những đoạn trích, câu trích từ các trước tác của V.I. Lênin về tầm quan trọng của công tác kiểm kê, kiểm soát trong quản lý nhà nước

Lưu vào:
Tác giả chính: V.I Lênin
Đồng tác giả: Đỗ, Thế Tùng
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1998
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 352.8 B105v
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn