Để hạn chế tranh chấp lao động và đình công, cần hoàn thiện hơn nữa Luật Lao động\

Những mâu thuẫn và giải pháp để làm giảm tranh chấp lao động và đình công, trong đó cần rà soát những văn bản pháp luật liên quan để sửa đổi, bổ sung...

Lưu vào:
Tác giả chính: Quang Trưởng
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
pl
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!