Căn tính tộc người\

Sách gồm các bài nghiên cưú về những biểu hiện, hiện tượng của bản sắc tộc người thể hiện ở các ngành khoa học: địa lý, ngôn ngữ, văn học, kinh tế, văn hóa, xã hội học, dân tộc học, sử học...

Lưu vào:
Tác giả chính: Nghiêm, Văn Thái
Tác giả tập thể: Viện thông tin khoa học xã hội
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: k.nxb, 1998
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 305.8 C115t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn