Nhà nước ta tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưàng, tôn giáo\

Bài viết của ông Lê Quang Vịnh, Trưởng ban tôn giáo của Chính phủ đánh giá vai trò của tôn giáo trong sự nghiệp đấu tranh giữ nước và dựng nước. Chính sách của Đảng và nhà nước Việt Nam với tôn giáo và tín ngưàng

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Quang Vịnh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!