Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đất đai: Luật này đã được QHK10, KH4 thông qua ngày 2-12-1998 và có hiệu lực từ ngày 1-1-1999

Luật này SĐ, BS một số điều của luật đất đai ngày 14-7-1993, gồm các điều: Điều 1, 3, 19, 20, 22a, 22b, 22c, 78a, 78b, 78c, 78d, 78đ và 78e và đăng toàn văn luật đất đai đã được sửa đổi, bổ sung gồm 7 chương, 89 điều quy định chế độ sử dụng đất, quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất, tổ chức quốc tế...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả tập thể: Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1998
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 346.043 L504s
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn