Phát triển khoa học công nghệ con đường duy nhất để đi đến công nghiệp hóa, hiện đại hóa\

Nghị quyết đại hội Đảng khẳng định phát triển khoa học công nghệ trong tiến trình đổi mới là con đường duy nhất để đưa sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa nước nhà thành công

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Hoàng
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
CNH
kh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!