Kinh nghiệm của Hàn Quốc thực hiện công nghiệp hóa nông nghiệp, nông thôn\

Hàn Quốc thực hiện CNH nông nghiệp, nông thôn : Lựa chọn hướng ưu tiên phát triển công nghiệp; Phong trào làng mới; Nâng cao vai trò của HTX. Sau 30 năm thực hiện, môi trường sống và cuộc sống vật chất của người dân nông thôn đã được cải thiện đáng kể, sản xuất mang tính thương mại đã phát triển. Kh...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Hồng Khê
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
CNH
kt
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!