Sắc thái văn hóa địa phương và tộc người trong chiến lược phát triển đất nước: Chương trình nghiên cưú khoa học cấp nhà nước KX-06-05 văn hóa, văn minh vì sự phát triển và tiến bộ xã hội

Sách nghiên cưú tính đa dạng của sắc thái văn hóa tộc người và từng địa phương VN; phản ánh quá trình phát triển văn hóa các dân tộc giai đoạn 1945, nhất là từ 1975 đến nay; từ đó phác họa mô hình tổng thể phát triển văn hóa các dân tộc VN dựa trên đặc điểm đa dạng của từng nền văn hóa đó...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Khoa học xã hội, 1998
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 390 S113t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn