Thông báo của Hội nghị Trung ương lần thứ sáu

HN6BCHTW họp tại Thủ đô Hà nội từ ngày 4 đến 15-7-2002, tập trung bàn một số vấn đề về: Giáo dục & đào tạo, khoa học & công nghệ, công tác tổ chức và cán bộ; xem xét những khuyết điểm sai phạm của một số thành viên là UVTWĐ; cho ý kiến chỉ đạo về cơ cấu bộ máy Quốc hội, Chính phủ nhiệm kỳ QH...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!