Cải cách - không chỉ trong lĩnh vực hành chính: Câu chuyện thứ tư\

Cải cách là một quá trình không có chặng cuối. Do vậy, Đại hội IX của Đảng cộng sản Việt Nam và Quốc hội nhiệm kì thứ XI nối tiếp yêu cầu cải cách và và sẽ luôn tính đến những bước cải cách tiếp theo

Lưu vào:
Tác giả chính: Trần, Bạch Đằng
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
pl
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!