Số liệu về HIV/AIDS toàn quốc (tính đến ngày 30/6/2002, theo số liệu của Bộ Y tế)

Bài viết cung cấp số liệu 10 tỉnh TP có luỹ tích số nhiễm HIV và 10 tỉnh thành phố có tỷ lệ người nhiễm HIV/AIDS trên 100.000 dân cao nhất của nước ta tính đến ngày 30/6/2002 theo số liệu của Bộ Y tế

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
HIV
yt
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!