Xây dựng, ban hành, quản lý văn bản và công tác lưu trữ: Các văn bản quy định, hướng dẫn chủ yếu của Đảng và Nhà nước

Sách hệ thống hóa các văn bản pháp luật của Đảng và Nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ đối với các ngành, các cấp; quy định, hướng dẫn việc xây dựng, ban hành, quản lý, lưu trữ văn bản, tổ chức, đào tạo cán bộ văn thư lưu trữ và các quy định khác có liên quan...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1998
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 652 X126d
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn