Trích dẫn APA

Những phụ nữ bạo nhất thế giới.

Chicago Style Citation

Những Phụ Nữ Bạo Nhất Thế Giới.

Trích dẫn MLA

Những Phụ Nữ Bạo Nhất Thế Giới.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.