Tổng bí thư mới của Đảng cộng sản Trung quốc - Hồ Cẩm Đào

Ngày 15-11-2002, Hội nghị lần thứ nhất BCHTW ĐCSTQ khóa 16 đã bầu đ/c Hồ Cẩm Đào làm Tổng bí thư mới của ĐCSTQ. Bài viết giới thiệu tiểu sử, quá trình hoạt động

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!