Đức thánh Chèm là Triệu Đà\

Lý giải của tác giả về sự phi lý đang tồn tại trong lịch sử nước nhà về thần tích đền Chèm thờ Lý Ông Trọng, nhưng một tác giả khác lại cho rằng đó là Triệu Đà...

Lưu vào:
Tác giả chính: Phan, Duy Kha
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
vh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!