Gửi nội dung này: Đảng và Nhà nước ta luôn tạo điều kiện cho đồng bào và chức sắc các tôn giáo thực hiện ước nguyện tu hành chân chính\