Tự do tín ngưàng và tôn giáo thứ tự do không thể áp đặt\

âm mưu thủ đoạn thâm độc trên lĩnh vực tư tưởng chiến tranh ý thức hệ can thiệp để phán định, áp đặt quyền tự do tín ngưàng, tôn giáo của Hoa Kỳ nhằm phá hoại chính sách tôn giáo của nhà nước VN

Lưu vào:
Tác giả chính: Hoàng Huân
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!