Tuổi trẻ Việt Nam phấn đấu xứng đáng tầm vóc thế hệ anh hùng của dân tộc anh hùng\

Bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII Đoàn TNCSHCM 8-12-2002

Lưu vào:
Tác giả chính: Nông, Đức Mạnh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!