Đại đoàn kết toàn dân tộc là sự nghiệp của toàn xã hội, của cả hệ thống chính trị, trong đó hạt nhân là các tổ chức Đảng\

Toàn văn bài phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương lần thứ bảy, khóa IX BCHTWĐCSVN ngày 21-1-2003 của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh

Lưu vào:
Tác giả chính: Nông, Đức Mạnh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!