Hợp chủng quốc Hoa Kỳ\

Sách giới thiệu những nét cơ bản về đất nước, con người, lịch sử, chính trị, kinh tế... của Hoa Kỳ. Phần phụ lục có đăng toàn văn tuyên ngôn độc lập 4/7/1776 bằng tiếng Việt và tiếng Anh cùng một số tư liệu về địa lý, dân cư và ảnh các tổng thống Hoa Kỳ...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Đào, Huy Ngọc
Đồng tác giả: Bùi, Thanh Sơn, Nguyễn, Thái Yên Hương
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1994
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 320.973 H466c
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn