Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước\

Giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh khai mạc Hội nghị lần thứ 7 (phần 2) Ban Chấp hành Trung ương khóa IX ngày 13-1-2003

Lưu vào:
Tác giả chính: Nông, Đức Mạnh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
CNH
ct
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!