Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị\

Bài phát biểu của Tổng bí thư Nông Đức Mạnh tại Hội nghị lần thứ 5 Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt nam ngày 26-2-2003, tại Hà nội

Lưu vào:
Tác giả chính: Nông, Đức Mạnh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!