Tộc người và xung đột tộc người trên thế giới hiện nay\

Xung đột tộc người là một biến thể độc lập của xung đột xã hội, một trong những hình thức biểu hiện mâu thuẫn. Cuốn sách cung cấp những thông tin cơ bản như tộc người là gì, những đặc điểm cấu thành của tộc người, phân loại tộc người, tính năng động tộc người, những dự đoán khoa học tương lai của cá...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nghiêm, văn Thái
Tác giả tập thể: Viện thông tin khoa học xã hội
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: k.nxb, 1995
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 305 T451n
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn