Theo tôi hay theo pháp luật: Đầu xuân nghĩ về một vấn đề trong tư duy quản lý nhà nước\

Nhà nước cần đổi mới tư duy quản lý Nhà nước đối với các doanh nghiệp nhà nước để phát huy hết khả năng tự chủ của các doanh nghiệp

Lưu vào:
Tác giả chính: Cao, Bá Khoát
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
pl
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!