Ea sô, khu rừng chìm nổi: Ký sự\

Ký sự về khu rừng thuộc khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia Easô đã bị xâm phậm vô đạo của con người: săn bò tót đêm 27-1-2003...

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Hàng Tình
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
mt
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!