Lý luận cơ bản về nhà nước và pháp luật (đại cương về nhà nước và pháp luật): Tập bài giảng\

Lưu vào:
Tác giả chính: Phạm, Thị Thu Thanh
Đồng tác giả: Trần, Hà
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: k.nxb, 19??
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 320.1 L600l
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn