Đảng cộng sản Việt Nam. Các đại hội và hội nghị Trung ương\

Giới thiệu những tư liệu chủ yếu, phản ánh hoạt động của Đảng qua 7 lần đại hội từ 1930-1991

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Mậu Hãn
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1995
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 324.2597 Đ106c
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn