Chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong điều kiện hội nhập với khu cực và thế giới\

Sách trình bày luận cứ khoa học của việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hội nhập; thực trạng của ngành, vùng và các thành phần kinh tế thời kỳ 1991-1997; phương hướng và cách giải quyết vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế hiện nay...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Du Phong
Tác giả tập thể: Trường đại học kinh tế quốc dân
Đồng tác giả: Nguyễn, Thành Độ
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1999
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 338.9597 Ch527d
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn