Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thúê tiêu thụ đặc biệt: Luật này đã được QH khóa IX, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 28-10-1995 và có hiệu lực từ 1-1-1996

Luật này SĐ, BS một số điều của Luật thúê tiêu thụ đặc biệt thông qua ngày 30-6-1990 và đã sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất ngày 5-7-1993. SĐ, BS các điều: Đ.1, Đ.2, Đ.3, Đ.6, Đ.7, Đ.9, Đ.10, Đ.11, Đ.14, Đ.5. Nội dung của Luật gồm 8 chương và 34 điều...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả tập thể: Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1995
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 343.0553 L504s
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn