Tiếp tục sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hệ thống chính sách thúê: Chung quanh việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 3 luật thúê\

Những điểm mới trong dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của ba luật thúê sẽ trình tại kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XI vào đầu tháng 5-2003

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, thị Cúc
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
pl
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!