Về vấn đề giáo dục - đào tạo\

Sách khẳng định vị trí, vai trò của giáo dục; nêu các quan điểm về giáo dục phổ thông bao gồm cả giáo dục chuyên nghiệp, dạy nghề và giảng dạy đại học ở nước ta hiện nay. Phụ lục giới thiệu một số bài viết nổi tiếng của tác giả về ngôn ngữ Việt và phương pháp giảng dạy văn học và tiếng nước ngoài...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Phạm, Văn Đồng
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1999
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 370 V250v
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn