Định canh, định cư sau 5 lần lùi tiến độ\

Thực trạng tình hình định canh, định cư hiện nay ở nước ta kể từ thời điểm năm 1963 và nguyên nhân của việc lùi tiến độ, mặc dù Đảng và Nhà nước giành nhiều ưu tiên cho chính sách này nhằm ổn định đời sống đồng bào các dân tộc thiểu số...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Đỗ, Phú Thọ
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
kt
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Tài liệu tương đương