Hoàn thiện pháp luật về đất đai đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước\

Thực trạng pháp luật về đất đai đang bộc lộ những yếu kém trong quá trình thực thi trong cả nước và những giải pháp để khắc phục tình trạng này. Lao động, đất đai và tài chính là 3 nguồn lực đầu vào của quá trình sản xuất trong một nền kinh tế. Bài phân tích của Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trườn...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Đặng, Hùng Võ
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
CNH
kt
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
Tóm tắt:Thực trạng pháp luật về đất đai đang bộc lộ những yếu kém trong quá trình thực thi trong cả nước và những giải pháp để khắc phục tình trạng này. Lao động, đất đai và tài chính là 3 nguồn lực đầu vào của quá trình sản xuất trong một nền kinh tế. Bài phân tích của Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường, và những giải pháp cụ thể