Sự can thiệp thô bạo đằng sau những chiêu bài giả dối\

Những âm mưu hoạt động can thiệp vào nội bộ nước khác và dung túng cho những tư tưởng thù địch của Mỹ nhằm chống, phá an ninh chính trị của Việt nam qua việc chính quyền Mỹ cho phép hai tiểu bang treo cờ 3 sọc

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Đình ước
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!