Vấn đề tư duy trong triết học Hêghen: Sách tham khảo cho học viên cao học và nghiên cưú sinh triết học\

Sách làm sáng tỏ hệ thống những vấn đề đặt ra xung quanh khái niệm tư duy của Hêghen trên quan điểm triết học Mác-Lênin; phân tích các tác phẩm của Hêghen có liên quan tới tư duy; sự đóng góp của quan điểm triết học Hêghen cho lịch sử triết học và lịch sử các học thuyết triết học về vấn đề tư duy...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Đỗ, Minh Hợp
Đồng tác giả: Nguyễn, Trọng Chuẩn
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1999
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 193 V121đ
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn