Thu thúê phải thu được lòng dân

Tổng Cục trưởng TC thúê Nguyễn An Ninh trả lời phỏng vấn báo Đại đoàn kết về ý kiến của các ĐBQH về việc sưả đổi 3 luật thúê, trong đó loại bỏ xe máy ra khỏi diện chịu thúê tiêu thu đặc biệt...

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
kh3
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!