Những ý kiến khác nhau về đối tượng và thúê suất thúê giá trị gia tăng và tiêu thụ đặc biệt\

Ngày 26-5-2003, ngày làm việc thứ 19 của Quốc hội, các ĐBQH xem xét những điểm SĐ, BS và thông qua Luật thúê giá trị gia tăng và Luật tiêu thu đặc biệt

Lưu vào:
Tác giả chính: Việt Phương
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
kh3
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!