Sửa thúê: Thời sự và suy nghĩ\

Luận bàn về thúê và việc sửa đổi hai Luật thúê tại kỳ họp thứ 3 QH khóa XI. Đây là công việc phát huy tinh thần tự quyết, tính thận trọng của ĐBQH thực hiện theo tôn chỉ mục đích của Hiến pháp nước CHXHCNVN

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Sĩ Dũng
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
pl
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!