Hành lang pháp lý trong xây dựng\

Có thể thấy việc xây dựng Luật Xây dựng là sự đáp ứng lòng mong mỏi của đông đảo của nhiều tầng lớp, nhiều người; nhằm tạo ra một trật tự trong lĩnh vực có nhiều phức tạp

Lưu vào:
Tác giả chính: Bình Sơn
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
pl
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!