Central banking in developing countries - Objectives, activities and independence\

Sách trình bày vai trò hoạt động của ngân hàng trung ương tại các quốc gia đang phát triển qua ví dụ ngân hàng tổ hợp A, giới thiệu hoạt động mở rộng tiền tệ, ổn định giá cả, phân tích liên hệ giữa ngân hàng trung ương và chính phủ, liên hệ giữa ngân hàng trung ương và các doanh nghiệp tư nhân, đưa...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Maxwell J. Fry
Đồng tác giả: Alvaro Almeida, Charles A.E. Goodhar
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Xuất bản : London: Routledge, 1996
Phiên bản:Lần thứ nhất
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 332.1 C203t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn