Consolidated ontario construction statutes and regulations 1996

Sách tập hợp các văn bản pháp luật liên quan đến việc thành lập, giải thể và tuyên bố phá sản các công ty xây dựng và tín dụng cho xây dựng; thúê xây dựng, thiết kế, đấu thầu, sử dụng nhân công; việc quản lý của Nhà nước đối với xây dựng... ở Canada...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Xuất bản : Ontario: Carswell, 1995
Chủ đề:
law
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 342.02 C430s
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn