Về việc đặt tên\

Việc đặt tên cho những công trình kinh tế, kỹ thuật, văn hóa tầm cà quốc gia và thời đại của đất nwóc hiện nay rất tuỳ tiện. Nhà nước cần có những quy định cụ thể

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Quý Kỳ
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
vh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!