Quyền con người trong Tuyên ngôn độc lập của Chủ Tịch Hồ Chí Minh\

Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về quyền con người trong Tuyên Ngôn độc lập năm 1945 và giá trị về quyền con người được kế thừa trong các nghị quyết của Đảng ta trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội

Lưu vào:
Tác giả chính: Chế, Đình Quang
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!