Mô hình nền hành chính các nước Asean\

Hành chính quốc gia là một bộ phận quan trọng của bộ máy nhà nước, làm chức năng thực thi quyền lực hành pháp. Cuốn sách đề cập những vấn đề lý luận và thực tiễn về mô hình nền hành chính các nước Asean, là tài liệu tham khảo bổ ích cho các nhà nghiên cưú, giảng dạy và học tập...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Lương, trọng Yêm
Đồng tác giả: Bùi, thế Vĩnh
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1996
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 342 M450h
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Checked outHạn: 11-24-2004 00:00  Gọi tài liệu này về