The Federal budget: politics, policy, process\

Sách giới thiệu khái quát về các nguồn thu-chi của ngân sách Hoa kỳ; phân tích các phương thức phân bổ ngân sách liên bang cho các cơ quan nhà nước; quy trình thông qua và quản lý việc thực hiện ngân sách

Lưu vào:
Tác giả chính: Allen Schick
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Xuất bản : Washington, D.C.: Booking institution, 1995
Chủ đề:
USA
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: Unknown
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn