ước một bảo tàng Long thành\

Kết quả bước đầu về cuộc khai quật hoàng thành Thăng long thời Lý-Trần-Lê xưa và hy vọng trong lòng kiến trúc mới định xây dựng có ngôi bảo tàng cho thấy dấu xưa vĩ đại của cha ông...

Lưu vào:
Tác giả chính: Giang Quân
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
vh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!