Đã tìm thấy một trung tâm hoàng thành Thăng long thời Lý, Trần, Lê\

Những di vật quý tìm thấy tại khu khai quật 14.000m2 và xuất hiện gần hết di tích nền móng của một cung điện xưa, dài 62m, rộng 27m thuộc thời Lý, Trần...

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Dũng Sĩ
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
vh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!