Tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người\

Trong hệ tư tưởng Hồ Chí Minh, vấn đề quyền con người đã chiếm một vị trí rất quan trọng đặc biệt; đồng thời cũng thể hiện một cách tiếp cận khoa học, đầy đủ và rất nhân văn mà đỉnh cao là Bản tuyên ngôn độc lập ngày 2.9.1945...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Xuyến
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!