Một số vấn đề cơ bản về phát triển nhận thức kinh tế học chính trị Mác Lênin trong quá trình đổi mới ở nước ta\

Sách khái quát quá tình phát triển nhận thức về lý luận các vấn đề quan trọng của kinh tế học chính trị Mác-LêNin: giá trị thặng dư, chủ nghĩa tư bản hiện đại, thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, sở hưũ tư liệu sản xuất, kinh tế nhiều thành phần, công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền kinh tế......

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Đình Kháng
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1999
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 335.412 M458s
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn